Ebinger Consulting

Albert Einstein

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.

Albert Einstein

 

Programy do analiz rentowności i ryzyka inwestycyjnego.

InvestRealEstate - inwestycje w nieruchomości komercyjne.
InvestHotelRest -
inwestycje w hotele i restauracje.
InvestInstPV
inwestycje w komercyjne instalacje fotowoltaiczne.
InvestProsumentPV
inwestycje w instalacje PV w formule prosumenta.
InvestMEW
inwestycje w małe elektrownie wodne.
InvestEnergyWind
inwestycje w elektrownie wiatrowe.

 

 


 


„Pieniądze, które pracują na Ciebie!”

Ikona

U nas zawsze tzw. „wsad do projektu” ma potwierdzone źródła informacji, będące bazą oszacowania nakładów inwestycyjnych, przychodów i kosztów operacyjnych oraz kapitału obrotowego i inwestycyjnego (własnego i obcego).

Ikona

Nasze projekty zawsze są wykonywane przyjaźnie dla osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego – komentarze, wyjaśnienia, wizualizacja kluczowych wskaźników i zmiennych.

Oferta

Projekty doradczo-szkoleniowe.

Realizujemy projekty doradczo szkoleniowe dla wszystkich organizacji, które są związane z wdrożeniem metodologii zarządzania strategicznego i budowy wartości organizacji na bazie skutecznych narzędzi gwarantujących zapewnienie optymalnego Cash Flow.

Projekty są przygotowywane, opracowane i realizowane na podstawie wykonanego Due diligence i konsultacji z najwyższym kierownictwem, zgodnie z potrzebami zdefiniowanymi na etapie przygotowywania projektu.

Szkolenia zamknięte i otwarte

Realizujemy projekty edukacyjne (w formule warsztatów). Temety szkoleń w zakładce szkolenia.

Webinary:

Przeprowadzmy szkolenia on-line w formule zamknietej i otwartej. Szkolenia prowadzone są za pomocą platformy Clickmetting

Analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego oraz wyceny biznesu i spółek.

Dla naszych klientów wykonujemy analizy finansowo-ekonomiczne, w tym wyceny biznesu i spółek wykonane w metodologii zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Pełna nasza analiza zawiera co najmniej: dane bazowe, raporty - planowane inwestycje, rachunek wyników, kapitał obrotowy, rachunek przepływów pieniężnych, bilans, analizę wskaźnikową, analizę rentowności, analizę ryzyka, najczęściej wykonaną na poziomie analizy wrażliwości.
Analiza uwzględnia przepływy pieniądza z poziomu inwestora i z poziomu organizacji (projektu).
Jeżeli istnieje tako potrzeba wykonujemy również pełną analizę ekonomiczną z poziomu społeczno-gospodarczego.
Analizy wykonywane są zarówno metodą standardową jak i złożoną (model różnicowy stosowany najczęściej dla inwestycji modernizacyjnych).

Studia wykonalności i biznes plany:

Zgodnie z potrzebami naszych klientów wykonujemy studia wykonalności oraz biznes plany. Wykonujemy również przedinwestycyjne analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego, które dają inwestorowi pełną wiedzę co do opłacalności projektu i ryzyka inwestycji (analiza wrażaliowści i pełna analiza Monte Carlo).

Programy do analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego.

Wykonane.


    InvestRealEstate - inwestycje w nieruchomości komercyjne.

    Pobierz wersję testową.

Planowane do wykonania.

    InvestHotelRest - inwestycje w hotele i restauracje.

    InvestInstPV – inwestycje w komercyjne instalacje fotowoltaiczne.

    InvestProsumentPV – inwestycje w instalacje PV w formule prosumenta.

    InvestMEW – inwestycje w małe elektrownie wodne.

    InvestEnergyWind – inwestycje w elektrownie wiatrowe.


NOWOŚĆ.

Modele finansowe jako narzędzia wspomagające sprzedaż.
Wykonanie modeli finansowych na bazie potrzeb wynikających ze skapitalizowanych potrzeb klinetów.
Modele finansowe są wykonywane na bazie dokładnej analizy produktu / usługi wykonanego razem ze zleceniodawcą.